મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખાતબીબી અધિકારી

તબીબી અધિકારી


જિલ્લા પંચાયત સુરેન્દ્રનગર નાં મેડીકલ ઓફીસર (આયુર્વેદ) ની વિગત
ક્રમ મેડીકલ ઓફીસરનું નામ હેડ ક્વાટર તાલુકો મોબાઇલ નંબર
ડો.ઉર્મિલા એમ.તારવાણી મેમકા વઢવાણ ૯૯૨૪૦૧૭૯૩૮
ડો.જ્યોતિ કે.હડીયલ ગુંદિયાળા વઢવાણ ૯૪૨૬૫૨૭૨૭૦
ડો.કેતનકુમાર બી.મહેતા નાના અંકેવાળિયા લખતર ૯૬૬૨૪૫૪૩૩૨
ડો.ઉર્મિલા એમ.તારવાણી (ચાર્જ) ભડવાણા લખતર ૯૯૨૪૦૧૭૯૩૮
ડો.માધવી બી.સિંધવ ડેરવાળા લખતર ૯૦૯૯૦૧૦૦૫૧
ડો.મનોજકુમાર એ.તારવાણી ગાયત્રી શક્તિપીઠ,લીંબડી લીંબડી ૯૮૨૪૦૫૬૩૩૪
ડો.ઇમ્તિયાઝ આઇ.શેખ (ચાર્જ) દેવપરા (ભાલ) લીંબડી ૯૮૨૪૮૯૦૮૩૫
ડો.માધવી બી.સિંધવ (ચાર્જ) નાની કઠેચી લીંબડી ૯૦૯૯૦૧૦૦૫૧
ડો.સમીર આર.ગઢીયા કઠાડા દસાડા ૯૪૨૯૩૩૫૮૨૬
૧૦ ડો.સમીર આર.ગઢીયા (ચાર્જ) વડગામદસાડા ૯૪૨૯૩૩૫૮૨૬
૧૧ ડો.કેતનકુમાર બી.મહેતા (ચાર્જ) એરવાડા દસાડા ૯૬૬૨૪૫૪૩૩૨
૧૨ ડો.રાજુભાઇ વી.પરમાર દેગામ દસાડા ૯૪૨૬૨૪૨૮૯૬
૧૩ ડો.અપૂર્વ ડી.પાલનપુરા સરલા મુળી ૯૮૨૪૬૯૧૪૯૪
૧૪ ડો.નીલેશકુમાર આર.સરવૈયા લીયા મુળી ૯૫૧૦૩૩૬૯૪૭
૧૫ ડો.માધવીબેન આર.અગ્રાવત ધજાળા સાયલા ૭૬૦૦૦૫૬૪૭૫
૧૬ ડો.ઇનાયત આઇ.શેરસીયા ધાંધલપુર સાયલા ૯૦૩૩૯૮૭૬૮૭
૧૭ ડો.કલ્પના એલ.ગોહિલ કાળાસર ચોટીલા ૯૯૨૪૭૫૯૫૯૮
૧૮ ડો.ઇમ્તિયાઝ આઇ.શેખ કોરડા ચુડા ૯૮૨૪૮૯૦૮૩૫
૧૯ ડો.રાજુભાઇ વી.પરમાર (ચાર્જ) સોલડી ધ્રાંગધ્રા ૯૪૨૬૨૪૨૮૯૬
૨૦ ડો.ભાવેશ ડી.વાઘેલા ધ્રુમઠ ધ્રાંગધ્રા ૯૪૨૭૬૯૪૨૭૧
૨૧ ડો. ભાવેશ ડી.વાઘેલા (ચાર્જ) સુલતાનપુર ધ્રાંગધ્રા ૯૪૨૭૬૯૪૨૭૧
૨૨ડો.જીતેન્દ્રકુમાર ડી.મકવાણા જનરલ હોસ્પિટલ, લીંબડીલીંબડી૯૯૯૮૩૧૧૪૬૨
જિલ્લા પંચાયત સુરેન્દ્રનગર નાં મેડીકલ ઓફીસર(હોમિયોપેથી) ની વિગત
ક્રમ મેડીકલ ઓફીસરનું નામ હેડ ક્વાટર તાલુકો મોબાઇલ નંબર
ડો.અમરીષ એન.સોની દેવચરાડીધ્રાંગધ્રા ૯૪૨૭૪૦૬૦૨૧
ડો.અમરીષ એન.સોની પાટડીદસાડા ૯૪૨૭૪૦૬૦૨૧
ડો.અમરીષ એન.સોની (ચાર્જ) ખજેલીવઢવાણ ૯૪૨૭૪૦૬૦૨૧
ડો.અમરીષ એન.સોની (ચાર્જ) સેજકપર સાયલા ૯૪૨૭૪૦૬૦૨૧છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572652