મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખાતબીબી અધિકારી

તબીબી અધિકારી

મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ) ની વિગત
ક્રમદવાખાનુંહેડ ક્વાટરતાલુકોમોબાઇલ નંબર
ડૉ.પ્રવિણ પી. પરમાર (ચાર્જ) મેમકા વઢવાણ ૯૩૭૭૧૨૮૨૫૭
ડૉ.પ્રવિણ પી. પરમાર ગુંદિયાળા વઢવાણ ૯૩૭૭૧૨૮૨૫૭
ડૉ. જીતેન્દ્ર ડી. મકવાણા નાના અંકેવાળિયા લખતર ૯૯૯૮૩૧૧૪૬૨
ડૉ. મનોજ એ. તારવાણી ભડવાણા લખતર ૯૮૨૪૦૫૬૩૩૪
ડૉ. ઉર્મિલા એમ. તારવાણી ડેરવાળા લખતર ૯૯૨૪૦૧૭૯૩૮
ડૉ. રાજુભાઇ વી. પરમાર લીંબડી લીંબડી ૯૪૨૬૨૪૨૮૯૬
ડૉ. રાજુભાઇ વી. પરમાર (ચાર્જ) દેવપરા (ભાલ) લીંબડી ૯૪૨૬૨૪૨૮૯૬
ડૉ. રાજુભાઇ વી. પરમાર (ચાર્જ) નાની કઠેચી લીંબડી ૯૪૨૬૨૪૨૮૯૬
ડૉ.પ્રવિણ પી. પરમાર (ચાર્જ) કઠાડા દસાડા ૯૩૭૭૧૨૮૨૫૭
૧૦ ડૉ.પ્રવિણ પી. પરમાર (ચાર્જ) વડગામ દસાડા ૯૩૭૭૧૨૮૨૫૭
૧૧ ડૉ. જીતેન્દ્ર ડી. મકવાણા (ચાર્જ) એરવાડા દસાડા ૯૯૯૮૩૧૧૪૬૨
૧૨ ડૉ. મનોજ એ. તારવાણી (ચાર્જ) દેગામ દસાડા ૯૮૨૪૦૫૬૩૩૪
૧૩ ડૉ. ઉર્મિલા એમ. તારવાણી (ચાર્જ) સરલા મુળી ૯૯૨૪૦૧૭૯૩૮
૧૪ ડૉ. ઉર્મિલા એમ. તારવાણી (ચાર્જ) લીયા મુળી ૯૯૨૪૦૧૭૯૩૮
૧૫ ડૉ.પ્રવિણ પી. પરમાર (ચાર્જ) ધજાળા સાયલા ૯૩૭૭૧૨૮૨૫૭
૧૬ ડૉ. રાજુભાઇ વી. પરમાર (ચાર્જ) ધાંધલપુર સાયલા ૯૪૨૬૨૪૨૮૯૬
૧૭ ડૉ. જીતેન્દ્ર ડી. મકવાણા (ચાર્જ) કાળાસર ચોટીલા ૯૯૯૮૩૧૧૪૬૨
૧૮ ડૉ. ઉર્મિલા એમ. તારવાણી (ચાર્જ) કોરડા ચુડા ૯૯૨૪૦૧૭૯૩૮
૧૯ ડૉ. ઉર્મિલા એમ. તારવાણી (ચાર્જ) સોલડી ધ્રાંગધ્રા ૯૯૨૪૦૧૭૯૩૮
૨૦ ડૉ. જીતેન્દ્ર ડી. મકવાણા (ચાર્જ) ધ્રુમઠ ધ્રાંગધ્રા ૯૯૯૮૩૧૧૪૬૨
૨૧ ડૉ. જીતેન્દ્ર ડી. મકવાણા (ચાર્જ) સુલતાનપુર ધ્રાંગધ્રા ૯૯૯૮૩૧૧૪૬૨
મેડીકલ ઓફિસર ( હોમિયોપેથી) ની વિગત
ક્રમ મેડીકલ ઓફીસરનું નામ હેડ ક્વાટર તાલુકો મોબાઈલ નંબર
ડૉ. અતુલ બી. ઓઢવીયા દેવચરાડી ધ્રાંગધ્રા ૮૫૧૧૧૬૭૦૩૦
ડૉ. અમરીષ એન. સોની પાટડી દસાડા ૯૪૨૭૪૦૬૦૨૧
ડૉ. અતુલ બી. ઓઢવીયા (ચાર્જ) ખજેલી વઢવાણ ૮૫૧૧૧૬૭૦૩૦
ડૉ. અતુલ બી. ઓઢવીયા (ચાર્જ) સેજકપર સાયલા ૮૫૧૧૧૬૭૦૩૦
ડૉ. અતુલ બી. ઓઢવીયા (વહિવટી) નાના માત્રા સાયલા ૮૫૧૧૧૬૭૦૩૦
ડૉ. અમરીષ એન. સોની (વહિવટી) ધોળી લીંબડી ૯૪૨૭૪૦૬૦૨૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 543773