મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામઆયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામુ:-આયુર્વેદ શાખા, જિલ્લા પંચાયત, સુરેન્દ્રનગર.
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:ઇ.ચા. ડો. પી.વી. પંડયા, વૈઘ પંચકર્મ, સરકારી આયુર્વેદ હોસ્પિટલ ઘ્રાંગઘ્રા, જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી, જિલ્લા પંચાયત, સુરેન્દ્રનગર
ફોન નંબર:-૦૨૭૫૨ - ૨૮૩૨૦૩
ઈ - મેઈલ:-daosnr@gmail.com
મોબાઈલ નંબર૯૦૯૯૪૮૪૮૭૫


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572756