મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામઆયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામુ:-આયુર્વેદ શાખા, જિલ્લા પંચાયત, સુરેન્દ્રનગર.
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:એમ.એ.તરવાની(ઇ.ચા. જિલ્લા આયુર્વેદ અઘિકારી)
ફોન નંબર:-૦૨૭૫૨ - ૨૯૩૨૦૩
ઈ - મેઈલ:-daosnr@gmail.com
મોબાઈલ નંબર૯૮૨૪૦૫૬૩૩૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 543834