મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામઆયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામુ:-આયુર્વેદ શાખા, જિલ્લા પંચાયત, સુરેન્દ્રનગર.
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:ડો. એમ. એ. તારવાણી, જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી, જિલ્લા પંચાયત, સુરેન્દ્રનગર.(મો- ૯૮૨૪૦૫૬૩૩૪, ૯૭૩૭૧૨૫૮૦૩)
ફોન નંબર:-૦૨૭૫૨ - ૨૯૩૨૦૩
ઈ - મેઈલ:-daosnr@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 483699