મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાતબીબી અધિકારીઓ

તબીબી અધિકારીઓ

આરોગ્યશાખા
અનુ. અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નં. મોબાઇલ નં. ઇ-મેઇલ એડ્રેસ
ર્ડા. વિરેન્દ્રસીંહ શોભાવત સી.ડી.એચ.ઓ. ૦૨૭૫૨-૨૮૩૭૦૬ ૯૯૦૯૯૮૭૩૦૧ dr_shobhawat@yahoo.co.in
ર્ડા. એસ.એમ. દેવ એ.ડી.એચ.ઓ. ૦૨૭૫૨-૨૮૩૮૩૦ ૯૭૨૭૭૨૧૩૭૬ drsmdev@gmail.com
ર્ડા. વિષ્ણુભાઇ એ. પટેલ આર.સી.એચ.ઓ. ૦૨૭૫૨-૨૮૫૩૮૩ ૯૭૨૭૭૨૧૩૭૭ drvap_366@yahoo.com
ર્ડા. અરવિંદસીંગ ઇ.એમ.ઓ. ૦૨૭૫૨-૨૮૫૩૮૨ ૯૪૨૬૯૪૪૧૮૮ dsosngr-guj@nic.in
ર્ડા. એસ.કે.ઉપાધ્યાય ડી.કયુ.એમ.ઓ. ૦૨૭૫૨-૨૮૫૩૮૨ ૯૭૨૭૭૨૧૩૬૭ qamosurendranagar@yahoo.com
બ્લોક હેલ્થ ઓફીસ
અનુ. કચેરીનું નામ અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નં. મોબાઇલ નં. ઇ-મેઇલ એડ્રેસ
વઢવાણ/લખતર ર્ડા. આર.આર. ચૌહાણ બી.એચ.ઓ. ૦૨૭૫૪-૨૪૨૦૦૧ ૯૭૨૭૭૨૧૩૨૧ block_wadhwan_93@yahoo.com,
લીંબડી/ચુડા ર્ડા. પી. સી. દોશી બી.એચ.ઓ. ૦૨૭૫૩-૨૬૩૪૪૪

૯૭૨૭૭૨૧૩૬૩

૯૪૨૮૮૧૨૧૦૫

blocklimbdi@yahoo.com
daxa24vaghela@yahoo.com
સાયલા/મુળી ર્ડા. જી સી. મોટકા બી.એચ.ઓ. ૦૨૭૫૬-૨૩૩૨૫૯ ૯૭૨૭૭૨૧૩૪૦ bho_sayala2009@yahoo.com
ચોટીલા ર્ડા. એસ.કે.ઉપાધ્યાય બી.એચ.ઓ. ૦૨૭૫૧-૨૮૦૪૨૩ ૯૪૨૬૫૭૬૬૮૧ bho.chotila@ymail.com
હળવદ ર્ડા. એ.એ. વ્યાસ બી.એચ.ઓ. ૦૨૭૫૮-૨૬૦૦૫૧ ૯૮૨૫૪૧૩૨૫૬ block_halvad@yahoo.in
pujarakashyap@yahoo.com
ધ્રાંગધ્રા ઇન. ર્ડા. એ.એ. વ્યાસ બી.એચ.ઓ. ૦૨૭૫૪-૨૬૧૫૩૦ ૯૮૨૫૪૧૩૨૫૬ harsh_jhala_007@yahoo.co.in
પાટડી ઇન. ર્ડા. હીરામનરામ બી.એચ.ઓ. ૦૨૭૫૭-૨૨૭૦૫૬ ૯૭૨૭૭૨૧૩૬૭ bho_patdi2009@yahoo.co.in
મોબાઇલ હેલ્થ યુનીટ
નંબર તાલુકાનું નામ મોબાઇલ હેલ્થ યુનીટનું નામ ડોકટરનું નામ મોબાઇલ નંબર
હળવદ મોબાઇલ હેલ્થ યુનીટ, ટીકર(રણ) ર્ડા. કીરણ પંચાલ - એમ.બી.બી.એસ.

૯૫૭૪૭૫૨૫૩૫,

૯૭૨૭૭૨૧૨૯૨

પાટડી મોબાઇલ હેલ્થ યુનીટ, પાટડી ર્ડા. મુકેશ એસ. બરોલીયા- એમ.બી.બી.એસ. ૯૭૨૭૭૨૧૨૮૩
પાટડી મોબાઇલ હેલ્થ યુનીટ, બજાણા ર્ડા. અમિત ગજેન્દ્રકુમાર- બી.એ.એમ.એસ. ૯૪૨૬૬૫૫૫૯૧
લીંબડી મોબાઇલ હેલ્થ યુનીટ, નાની કઠેચી ર્ડા. કમલેશ રાઠોડ (ઇન્‍ચાર્જ) - બી.એ.એમ.એસ. ૯૭૨૭૭૨૧૩૫૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572725