મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આરોગ્ય શાખા
સરનામુ જિલ્લા પંચાયત,સુરેન્દ્રનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ર્ડા. વિરેન્દ્રસીંહ શોભાવત મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકાર
ફોન નં. ર૮૩૭૦૬
મોબાઈલ નં. ૯૯૦૯૯૮૭૩૦૧, ૯૯૭૯૨૦૫૫૧૫
ફેકસ નં. (૦ર૭પર) ર૮પ૩૮૩
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નં. મોબાઈલ નં.
શ્રી. બી. એ. વણકર વ.અ.આરોગ્ય ર૮પ૩૮૩ ર૮પ૩૮૩ ૯૯૭૯૬૩૪૦૧૮
શ્રી વી.સી. મહેત વ.અ. કુ. કલ્યાણ ર૮પ૩૮૩ ર૮પ૩૮૩ ૯૮૯૮૫૨૧૫૧૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 483683