મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામઆરોગ્ય શાખા
સરનામુજિલ્લા પંચાયત,સુરેન્દ્રનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો. પી. કે. પરમાર (મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અઘિકારી)
ફોન નં.ર૮૩૭૦૬
ફોન નંબર૦૨૭૫૨-૨૮૫૩૮૩/૨૮૩૭૦૬
મોબાઈલ નંબર૯૭૧૨૯૯૯૭૬૮

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
ક્રમવહિવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબરફેકસ નં.મોબાઈલ નં.
શ્રીમતી જે.એસ.ખોડકીયાવ.અ.ર૮પ૩૮૩ર૮પ૩૮૩૯૭૨૭૭ ૪૨૩૧૯
શ્રી જે.એસ.ઝાલાવ.અ.કુ.ક.ર૮પ૩૮૩ર૮પ૩૮૩૯૭૨૭૮ ૭૩૭૮૯
શ્રી જે.ડી.સિંઘવવ.અ.આર.સી.એસ.ર૮પ૩૮૩ર૮પ૩૮૩૭૩૮૩૫ ૫૭૬૮૩District Authority Contact Detail


Medical Officer


Contact Number of Taluka Health Officer

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572732