મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામઆરોગ્ય શાખા
સરનામુજિલ્લા પંચાયત,સુરેન્દ્રનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ર્ડો.એસ.એમ.દેવ (ઈ.ચા.મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અઘિકારી)
ફોન નં.ર૮૩૭૦૬
ફોન નંબર૦૨૭૫૨-૨૮૫૩૮૩/૨૮૩૭૦૬
મોબાઈલ નંબર૯૯૦૯૯૮૭૩૦૧
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
ક્રમવહિવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબરફેકસ નં.મોબાઈલ નં.
શ્રી. બી. એ. વણકરવ.અ.આરોગ્યર૮પ૩૮૩ર૮પ૩૮૩૯૯૭૯૬૩૪૦૧૮
શ્રી વી.સી. મહેતવ.અ. કુ. કલ્યાણર૮પ૩૮૩ર૮પ૩૮૩૯૮૯૮૫૨૧૫૧૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 24/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 502073