મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામઆરોગ્ય શાખા
સરનામુજિલ્લા પંચાયત,સુરેન્દ્રનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ર્ડો.એસ.એમ.દેવ (ઈ.ચા.મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અઘિકારી)
ફોન નં.ર૮૩૭૦૬
ફોન નંબર૦૨૭૫૨-૨૮૫૩૮૩/૨૮૩૭૦૬
મોબાઈલ નંબર૯૯૦૯૯૮૭૩૦૧

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
ક્રમવહિવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબરફેકસ નં.મોબાઈલ નં.
શ્રી. બી. એ. વણકરવ.અ.આરોગ્યર૮પ૩૮૩ર૮પ૩૮૩૯૯૭૯૬૩૪૦૧૮
શ્રી વી.સી. મહેતવ.અ. કુ. કલ્યાણર૮પ૩૮૩ર૮પ૩૮૩૯૮૯૮૫૨૧૫૧૬

District Authority Contact Detail
Medical Officer
Contact Number of Taluka Health Officer

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 543826