મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ આરોગ્‍ય શાખારસીકરણ

રસીકરણ

ડિસેમ્બર-૧૦
૨૦ મુદ્દાનો નંબર/નામઇન્ડિકેટરનું નામકાર્યભાર
વાર્ષિકપ્રોરેટા
કુલગ્રામ્યશહેરીકુલગ્રામ્યશહેરી
૧૧- રસીકરણ ૧. ટીટી માતા ૪૫૦૦૬ ૩૪૦૬૨૧૦૯૪૪૩૩૭૫૫ ૨૫૫૪૭ ૮૨૦૮

૨.બી.સી.જી.૩૮૭૯૩ ૨૮૮૫૮ ૯૯૩૫ ૨૯૦૯૫૨૧૬૪૪ ૭૪૫૧

૩. ડી.પી.ટી. ૩ જો ડોઝ૩૯૭૬૨ ૨૮૮૫૮ ૯૯૩૫ ૨૯૦૯૫૨૧૬૪૪ ૭૪૫૧

૪. પોલિયો ૩ જો ડોઝ૩૯૭૬૨ ૨૮૮૫૮ ૯૯૩૫ ૨૯૦૯૫૨૧૬૪૪ ૭૪૫૧

૫. ઓરી૩૯૭૬૨ ૨૮૮૫૮ ૯૯૩૫ ૨૯૦૯૫૨૧૬૪૪ ૭૪૫૧

૬. સંપુર્ણ રસીકરણ ૭૩૯૭૬૨૨૮૮૫૮ ૯૯૩૫ ૨૯૦૯૫૨૧૬૪૪ ૭૪૫૧

૭. પલ્સ પોલિયો
ઇમ્યુનાઇઝેશન પ્રોગ્રામ ૩
૧૩ સંસ્થાકિય પ્રસુતિ૧. સંસ્થાકિય પ્રસુતિ


કુલ સંસ્થાકિય પ્રસુતિ૩૬૮૨૪ ૨૭૬૧૮

કુલ પ્રસુતિ૪૦૯૧૫ ૩૦૬૮૬

આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572649