મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ આરોગ્‍ય શાખાજન્મ-મરણ ગુણોત્તર
 

જન્મ-મરણ ગુણોત્તર

વર્ષઃ- ૨૦૦૭
અનં. તાલુકાનું નામ જીવીત જન્મ મરણ બાળ મરણ મૃત
પુરુષ સ્ત્રી પુરુષ સ્ત્રી પુરુષ સ્ત્રી પુરુષ સ્ત્રી
હળવદ ૧૬૯૦ ૧૫૦૫ ૩૫૨ ૨૩૪
ધ્રાંગધ્રા ૨૬૭૫ ૨૪૦૫ ૫૬૦ ૩૯૫
દસાડા ૧૬૮૩ ૧૪૩૦ ૪૮૯ ૩૦૭
લખતર ૪૨૫ ૩૯૦ ૧૩૨ ૭૫
વઢવાણ ૫૮૮૪ ૪૯૫૪ ૨૦૨૦ ૧૨૬૫
મુળી ૧૦૨૫ ૯૦૫ ૨૪૯ ૧૭૨
ચોટીલા ૧૮૬૯ ૧૭૦૮ ૨૨૬ ૧૨૩ ૧૧ ૧૩
સાયલા ૧૬૫૩ ૧૪૬૮ ૨૬૧ ૧૨૮
ચુડા ૮૫૫ ૭૦૩ ૧૯૨ ૧૧૮
૧૦ લીંબડી ૨૩૭૭ ૨૦૧૫ ૫૩૩ ૩૩૨

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572743