મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામઆંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુ:આંકડાશાખા, જિલ્‍લા પંચાયત સુરેન્‍દ્રનગર
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:શ્રી આર.બી.વાઘેલા (ઇ.ચા.), જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર:૦૨૭૫૨-૨૮૨૦૧૮
મોબાઈલ નંબર૯૦૯૯૯૬૪૮૫૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572715