મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાભાવ૫ત્રકો

ભાવ૫ત્રકો

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા મુકામે પ્રવર્તતા છુટક ભાવનું પત્રક
(એપ્રિલ - ૧૭)
ક્રમચીજવસ્તુ ગુણવત્તા અને જાત બ્રાન્ડ (જો હોય તો અને તેના ચોકકસ સ્પેસીફીકેશન એકમ ૧ લા શુક્રવારના ભાવ ૩ જા શુક્રવારના ભાવ
(અ) ધાન્ય
(૧) ચોખા સારા જીરાસર ૧ કિલો ૮૮ ૭૫
મધ્યમ ૧ કિલો ૨૩૨૪
બરછટ ૧ કિલો ૨૧૨૦
(૨) ધઉં મધ્યમ જે.ર૪ ૧ કિલો ૨૦૨૩
બરછટ લોકવન ૧ કિલો ૧૯૧૯
(૩) જુવાર દેશી ૧ કિલો ૨૫૨૫
(૪) બાજરી હાઇબ્રીડ ૧ કિલો ૧૮૧૮
(૫) મકાઇ ૧ કિલો ૨૦૨૨
(બ) કઠોળ અને દાળ
(૬) ચણા આખા ૧ કિલો ૬૫૬૫
(૭) તુવેર આખી ૧ કિલો ૮૦૬૫
(૮) મગ આખા ૧ કિલો ૬૫૭૦
(૯) ચણાની દાળ દેશી ૧ કિલો ૭૫૭૫
(૧૦) તુવેરની દાળ વાસદ ૧ કિલો ૭૫૬૫
(૧૧) મગની દાળ ફોતરાવાળી ૧ કિલો ૬૫૭૦
(૧૨) અડદની દાળ ફોતરાવાળી ૧ કિલો ૮૫૯૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572699