મુખપૃષ્ઠપ્રમુખ શ્રી

પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત


પ્રમુખ શ્રી
કલ્પનાબેન ઘોરીયા
હોદો:
પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત
સ૨નામું:
પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત,સુરેન્દ્રનગર
ફોન નં:
૦૨૭૫૨ – ૨૮૪૧૨૭
ઇ-મેલ ::
kalpanaben.makwana8@gmail.com
મોબાઈલ નંબ૨:
૯૪૨૭૦ ૬૬૮૪૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 543975