મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે


ડી.ડી.ઓડી.ડી.ઓ.નું નામ:ડૉ. મનિશ કુમાર બંસલ​
ડી.ડી.ઓ.નું સ૨નામું:સુરેન્દ્રનગર જીલ્લા પંચાયત
મોબાઈલ નંબ૨:-
ફોન નંબ૨:૦૨૭૫૨-૨૮૩૭૫૨
ફેકસ નંબ૨:૦૨૭૫૨-૨૮૩૪૦૨
ઇ-મેઇલ
ddo-srn@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 544015