મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે


ડી.ડી.ઓડી.ડી.ઓ.નું નામ:શ્રી રાજેશ રાજયગુરૂ(આઇ.એ.એસ)
ડી.ડી.ઓ.નું સ૨નામું:જિલ્લા પંચાયત કચેરી સુરેન્દ્રનગર
મોબાઈલ નંબ૨:-
ફોન નંબ૨:૦૨૭૫૨-૨૮૩૭૫૨
ફેકસ નંબ૨:૦૨૭૫૨-૨૮૩૪૦૨
ઇ-મેઇલ
ddo-srn@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572749