મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

આ શાખામાં જિલ્લાપંચાયતની તમામ સમિતીઓની સભાની કામગીરી તથા ડી.ડી.ઓ. કોન્ફરન્સ, વી.ડી.ઓ.કોન્ફરન્સ, જિલ્લાની તમામ કચેરીઓની વાહનની ,રાજસમકારી નીધિની,ઓડીટપેરાની, તાલુકાની તપાસણીની તથાવિકાસ કમિ.શ્રી તપાસણી પારાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572702