મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત,સુરેન્દ્રનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીડો.પી.કે.પરમાર ,મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
ફોન નંબરર૮૩૭૦૬
મોબાઈલ નં. ૯૭૨૭૭૨૧૩૭૬
ફેકસ નંબર-
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર ફેકસ નં. મોબાઈલ નં.
શ્રીમતી જે.એસ.ખોડકીયાવ.અ. ર૮પ૩૮૩ ર૮પ૩૮૩ ૯૭૨૭૭૪૨૩૧૯
શ્રી જે.એસ.ઝાલા વ.અ.કુ.ક.ર૮પ૩૮૩ ર૮પ૩૮૩ ૯૭૨૭૮ ૭૩૭૮૯
શ્રી જે.ડી.સિંઘવવ.અ.આર.સી.એસર૮પ૩૮૩ ર૮પ૩૮૩ ૭૩૮૩૫૫૭૬૮૩છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572766