મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત,સુરેન્દ્રનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો. બી.આર.સોલંકી ,મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
ફોન નંબર ર૮૩૭૦૬
મોબાઈલ નં. ૯૯૦૪પ૯૭૪૯૭, ૯૭ર૭૭ર૧૩૭૪
ફેકસ નંબર (૦ર૭પર) ર૮પ૩૮૩
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર ફેકસ નં. મોબાઈલ નં.
શ્રી સી.પી.વીરાણી વ.અ. ર૮પ૩૮૩ ર૮પ૩૮૩ ૯૭૨૭૭૨૧૩૭૦
શ્રી જે.બી.કકકડ વ.અ. ર૮પ૩૮૩ ર૮પ૩૮૩ ૯૭૨૭૭૨૧૩૭૧
શ્રીમતી જે.એસ.ખોડકીયા વ.અ. ર૮પ૩૮૩ ર૮પ૩૮૩ ૯૭૨૭૭૨૧૩૭૨

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 544023