મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષેસામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા


તાલુકા(૧) થાનગઢ (૨) ધાંગધ્રા (૩) દશાડા (૪) લખતર (૫) વઢવાણ (૬) મુળી (૭) ચોટીલા (૮) સાયલા (૯) ચુડા (૧૦) લીંબડી-----
કુલ ગામોની સંખ્‍યા૫૭૪૨૦૧૧ ની વસ્‍તી ગણતરી મુજબ----
શહેરોની સંખ્‍યા ૨૦૧૧ ની વસ્‍તી ગણતરી મુજબ----
વસ્‍તીકુલ૫રૂષસ્‍ત્રી---
૧૫૬૧૦૬૬૮૦૯૩૦૭૭૫૧૭૫૯---
અક્ષરજ્ઞાન ટકા૫રૂષસ્‍ત્રી---
૭૦.૦૩૫૮.૮૬૪૧.૧૩---
ભૌગોલીક સ્‍થાનઅક્ષાંશ રેખાંશ----
૨૨.૦૦,૨૩.૪૫૬૯.૪૫, ૭૨.૧૫----
રેલ્‍વેકિ.મી.૨૧૪----
રસ્‍તા‍રાજય ઘોરી માગોઁપંચાયત માગોઁરાષ્‍ટ્રીય ધોરીમાગૃ---
૮૨૬૩૨૦૫.૨૭૧૧૩---
નદીઓલીંબડી ભોગાવો,વઢવાણ ભોગાવો,બ્રાભમણી,કંકાવટી,ફલકુ,રૂપેણ,-----
૫વૅતોચોટીલાનો ડુ઼ગર---
વરસાદ ૪૪૭ મીમી ૧૭ ઇંચ-----
હવામાનસુકી-----
પાક કપાસ,બાજરી,ધઉ,મગફળી,તલ,જીરૂ-----
પ્રાણીગીર ગાય,કાકરેજ ગાય,કાઠયાવાડી ધોડા,ધુડખર-----
૫હેરવેશકાઠયાવાડી પાધડી,કેડીયુ,ચોયણો,ભાતીગળ ચણીયા અને બ્‍લાઉસ,સુરવાલ-----
ખનીજોફાયર કલે,સીલીકા સેન્‍ડ,મોલ્‍ડીંગ સેન્‍ડ,વ્‍હાઇટ કલે.,પાઇપ કલે-----
વિસ્‍તારભૌગોલીક વિસ્‍તાર:હેકટરમાં૯૧૯૨.૯૫જંગલ વિસ્‍તારહેકટરમાં૪૪૮.૧૯
ખેતીની જમીનહેકટરમાં૭૦૪૩૧૩ગ્રેઝીંગ લેન્‍ડ (ગૌચર)હેકટરમાં૪૦૬.૪૧
સિંચાઇ વિસ્‍તારહેકટરમાં૧૨૦૪.૭૪---
પ્રાપ્તી સ્‍થાનઃ- ઋતુ અને પાક અહેવાલ-૨૦૦૪ ખેતી નિયામકશ્રીની કચેરી,ગાંધીનગર-----
ઉઘ્‍યોગ લઘુ ઉઘ્‍યોગ :- ૩૯૩મોટા ઉઘ્‍યોગઔધ્‍યોગીક સહકારી મંડળીઓ:- ૩૨૨--
પાવર સ્‍ટેશન/ -----
સબ સ્‍ટેશન૪૧-----
શિક્ષણ સંસ્‍થાઓ(૧) પોલિટેકનીક કોલેજ - ૧, (૨) આ.ટી.આઇ. સરકારી-૪ અને ગ્રાન્‍ટ ઇન એઇડ-૪ (૩) પી.ટી.સી.,૧૩ (૪) કોલેજો,૧૪ (૫)પ્રાથમિક શાળાઓ,૯૬૫ (૬) માઘ્‍યમિક શાળા ૨૧૦ (૭)એન્‍જીનરીંગ કોલેજ-૧ (૮) મેડીકલ કોલેજ-૧-----

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572655