મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામમાર્ગ અને મકાન પંચાત વિભાગ
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી યુ.એલ.દવે (કાર્ય પાલક ઈજનેર મ. અને મા. પંચાયત વિભાગ)
ફોન નંબર૦૨૭૫૨-૨૮૫૮૧૨/૨૮૨૮૧૨
મોબાઈલ નંબર૯૮૨૫૧૩૫૭૩૪

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અં. નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
1શ્રી યુ.એલ.દવેકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી ઇન્‍ચાર્જ૨૮૨૮૧૨૨૮૨૦૬૭ ૯૮૨૫૧૩૫૭૩૪
શ્રીમતિ કે.એસ.શાહકા.ઇ.શ્રી ના અંગત મદદનીશ ઇન્‍ચાર્જ૨૮૨૦૬૭૨૮૨૦૬૭ ૯૭૧૪૧૦૬૬૪૮
શ્રી બી.એન. ડાભીહેડ કલાર્ક ઇન્‍ચાર્જ૨૮૫૮૧૨૨૮૨૦૬૭ ૯૮૭૯૧ ૯૦૪૮૯

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572734