મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામમાર્ગ અને મકાન પંચાત વિભાગ
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, સુરેન્દ્રનગર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રીએન.વી. વસૈયા(કાર્ય પાલક ઈજનેર મ. અને મા. પંચાયત વિભાગ)
ફોન નંબર૦૨૭૫૨-૨૮૫૮૧૨/૨૮૨૮૧૨
મોબાઈલ નંબર૮૧૪૧૪૯૯૭૨૯
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અં. નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
1શ્રી એ.બી. ઝાલાકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી ઇન્‍ચાર્જ૨૮૨૮૧૨૨૮૨૦૬૭ ૯૪૨૮૨ ૩૮૯૬૮
શ્રી ડી.એન. પટેલકા.ઇ.શ્રી ના અંગત મદદનીશ ઇન્‍ચાર્જ૨૮૨૦૬૭૨૮૨૦૬૭ ૯૮૭૯૫ ૨૪૧૩૩
શ્રી બી.એન. ડાભીહેડ કલાર્ક ઇન્‍ચાર્જ૨૮૫૮૧૨૨૮૨૦૬૭ ૯૮૭૯૧ ૯૦૪૮૯

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 544006