મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાજન્મ-મરણની નોંધણી

જન્મ-મરણની નોંધણી

વર્ષઃ- ૨૦૧૫
અનં. તાલુકાનું નામ જીવીત જન્મ મરણ બાળ મરણ મૃત
પુરુષસ્ત્રી પુરુષસ્ત્રી કુલપુરુષસ્ત્રી
સુરેન્દ્રનગર ૪૮૬૮૪૧૯૭૧૦૨૦૭૪૭૫૨૩૮૮૭૪
થાનગઠ ૭૨૧૬૯૧ ૧૯૧ ૧૦૫
ધાંગધ્રા ૨૫૧૧૨૨૮૬ ૭૧૫ ૪૭૬ ૬૦ ૨૬ ૧૧
દસાડા ૧૭૧૦૧૪૫૮ ૬૯૧ ૪૬૦ ૧૦૮
લખતર ૫૬૧૫૧૯ ૨૪૬ ૧૭૪ ૪૬
વઢવાણ ૧૦૬૯૮૭૭ ૫૯૧ ૪૦૯ ૬૬
મુળી ૮૦૭૬૪૬ ૩૪૪ ૨૨૪ ૪૪
ચોટીલા ૧૯૦૬૧૬૩૮ ૩૮૫ ૨૨૬ ૫૩ ૧૫ ૧૬
સાયલા ૧૩૧૦૧૧૨૯ ૩૫૬ ૨૧૫ ૫૪
૧૦ચુડા ૧૭૬૧૩૦ ૯૨ ૫૦ ૪૯
૧૧લીંબડી ૧૮૫૮૧૫૪૫ ૪૯૧ ૩૩૭ ૩૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 543974