મુખપૃષ્ઠઆંકડાકીય માહિતીઅંદાજપત્ર

અંદાજપત્ર

અંદાજપત્ર ૨૦૧૨-૧૩
સને ૨૦૦૭-૦૮ નું સુધારેલ અને સને ૨૦૦૮-૨૦૦૯ ના વર્ષનું અંદાજપત્ર
અનુક્રમણિકા
અનુ. નં. બાબતની વિગત
એકંદર આવક ખર્ચની તારીજ
સને ૨૦૦૭-૦૮ ના સુધારેલ તથા ૨૦૦૮-૦૯ ના વરસના સ્વભંડોળની એકંદર આવક દર્શાવતી તારીજ
સને ૨૦૦૭-૦૮ ના સુધારેલ તથા ૨૦૦૮-૦૯ ના વર્ષના સ્વભંડોળની આવકની અંદાજ સદરવાર માહિતી
તાલુકાને ફાળવેલ ગ્રાન્ટના પત્રકો
પત્રક નં.-૩ જમીન મહેસુલ પત્રક
સને ૨૦૦૭-૦૮ ના સુધારેલ તથા સને ૨૦૦૮-૦૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રની રાજ્ય સરકારની તબદીલ થયેલ પ્રવૃત્તિની મુખ્ય સદરવાર આવકની તારીજ
સને ૨૦૦૭-૦૮ ના સુધારેલ તથા સને ૨૦૦૮-૦૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રની રાજ્ય સરકારની તબદીલ થયેલ પ્રવૃત્તિની અંદાજ સદરવાર આવકની માહિતી.
સને ૨૦૦૭-૦૮ ના સુધારેલ તથા સને ૨૦૦૮-૦૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રની દેવા વિભાગની આવક માહિતી
સને ૨૦૦૭-૦૮ના સુધારેલ તથા સને ૨૦૦૮-૦૯ના વર્ષના અંદાજપત્રની સ્વભંડોળની એકંદર ખર્ચ દર્શાવતી તારીજ
૧૦ સને ૨૦૦૭-૦૮ ના સુધારેલ તથા સને ૨૦૦૮-૦૯ ના વર્ષના સ્વભંડોળ ખર્ચની અંદાજ સદરવાર માહિતી.
૧૧ સ્વભંડોળની મંજુર થયેલ જગ્યાના પત્રકો પત્રક નં.૧ તથા ૨
૧૨ સને ૨૦૦૭-૦૮ ના સુધારેલ તથા સને ૨૦૦૮-૦૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રની રાજ્યસરકારની તબદીલ થયેલ પ્રવૃતિની એકંદર ખર્ચ દર્શાવતી તારીજ
૧૩ સને ૨૦૦૭-૦૮ ના સુધારેલ તથા સને ૨૦૦૮-૦૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રની રાજ્ય સરકારની તબદીલ થયેલ પ્રવૃતિની અંદાજ સદરવાર માહિતી
૧૪ સને ૨૦૦૭-૦૮ ના સુધારેલ તથા સને ૨૦૦૮-૦૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રની દેવા વિભાગના ખર્ચની માહિતી
૧૫ જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના જુદા જુદા સદરોની ગ્રાન્ટના અમલીકરણ અધિકારીઓનું લીસ્ટ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 5/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 572745