×

સુરેન્દ્રનગર વિષે

ગુજરાત રાજ્યમાં સુરેન્દ્ગનગર જિલ્લો રર.૦૦ થી ર૩.૦પ ઉત્તર અક્ષાંશ અને ૬૯.૪પ થી ૭ર.૧પ પૂર્વ રેખાંશ વચ્ચે આવેલો છે. આ જિલ્લાના કુલ ૧૦ તાલુકાઓ છે. જેમા વઢવાણ, મુળી, સાયલા, લીંબડી, ચોટીલા, ચુડા,લખતર, પાટડી, થાનગઢ અને ધ્રાંગધ્રાના સમાવેશ થાય છે. ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રનાં બે મુખ્ય ઔદ્યોગિક તથા વેપારી કેન્દ્ગો અમદાવાદ અને રાજકોટ આ સુરેન્દ્ગનગર જિલ્લાથી લગભગ સમાન અંતરે આવેલા છે.

Read More
શ્રી કેયુર.સી.સં૫ટ

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી

SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

 • Calender 16-Aug-2021
  Update Tender Notice
  Read More
 • Calender 23-Sep-2021
  અખબારી યાદી
  Read More
 • Calender 25-Oct-2021
  Bhaskar 2 21-10-21
  Read More
 • Calender 25-Oct-2021
  Bhaskar 6 21-10-21
  Read More
 • Calender 25-Oct-2021
  Gujarat 2 21-10-21
  Read More
 • Calender 25-Oct-2021
  Gujarat 1 21-10-21
  Read More
 • Calender 25-Oct-2021
  Sandesh 2 21-10-21
  Read More
 • Calender 25-Oct-2021
  Gujarat 4 21-10-21
  Read More
 • Calender 25-Oct-2021
  Sandesh 22-10-21
  Read More
 • Calender 25-Oct-2021
  Gujarat 22-10-21
  Read More
 • Calender 01-Nov-2021
  જાહેર નોટીસ શિક્ષણ
  Read More
 • Calender 03-Jan-2022
  ટુંંકી જાહેર નિવિદા નં.૨૫ જિલ્લા જળ અને સ્વચ્છતા એકમ સુુરેન્દ્રનગર
  Read More

જીલ્લો સુરેન્દ્ગનગર

૧૦૪૮૯ચો.કિ.મી.
૧૫,૧૫,૧૪૮
61.60%
૧૦
૫૪૦
૧૧,૧૨,૭૦૦

Locate on Map

Dasada Dhrangadhra Lakhtar Muli Vadhavan Limbdi Chuda Sailla Chotilla

Hide Text